“Active Citizens Fund”: «Μια δυνατή κοινωνία των πολιτών μπορεί να κάνει θαύματα»

Τι θα φέρει το "Active Citizens Fund" στην Ελλάδα; Μιλήσαμε με τις διαχειρίστριες του προγράμματος Μαρία Τσενέ και Ελένη Καρακίτσιου

Τι είναι το πρόγραμμα Active Citizens Fund που έρχεται στην Ελλάδα; Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία χρηματοδοτούν με το ποσό των 12 εκατομμυρίων ευρώ, το πρόγραμμα που σκοπό έχει να ενισχύσει την κοινωνία των πολιτών. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος στην Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Εμείς συναντήσαμε τη Μαρία Τσενέ, Διαχειρίστρια Προγραμμάτων, Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων» και την Ελένη Καρακίτσιου, Διαχειρίστρια Προγραμμάτων, Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, «Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών», για να μας εξηγήσουν αναλυτικά τι θα φέρει το Active Citizens Fund στην Ελλάδα.

Μαρία Τσενέ, Διαχειρίστρια Προγραμμάτων, Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων»
Μαρία Τσενέ, Διαχειρίστρια Προγραμμάτων, Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων»

Μιλήστε μας για το πρόγραμμα Active Citizens Fund που έρχεται στην Ελλάδα και τη σημασία του για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά.

Μαρία Τσενέ: Το πρόγραμμα “Active Citizens Fund” στην Ελλάδα ύψους 12 εκ. ευρώ αποτελεί μέρος του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) για την περίοδο 2014-2021, μέσω του οποίου οι δωρήτριες χώρες, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, επιδιώκουν να συμβάλουν στη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων καθώς και στην ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και των  δωρητριών χωρών. Βασικός σκοπός του Προγράμματος είναι η ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών και της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, καθώς και η ενδυνάμωση των ευπαθών ομάδων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έξι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιχορήγηση:

Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων
Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών
Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά
Προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας
Ανάπτυξη των δικτύων συνεργασίας μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών

Οι πρώτες δύο προσκλήσεις θα ανακοινωθούν στις 21 Φεβρουαρίου και οι επόμενες στο προσεχές διάστημα. Αρκεί κανείς να παρατηρήσει το όνομα του προγράμματος για να καταλάβει τη βαρύτητα που θέλουμε να δώσουμε στην ενεργή συμμετοχή των πολιτών στα κοινά. Πιστεύουμε ότι, όσο πιο πολύ ενισχυθεί αυτή η συμμετοχή, τόσο περισσότερο θα ενδυναμωθεί η κοινωνία των πολιτών. Και μια δυνατή κοινωνία των πολιτών μπορεί να κάνει θαύματα.

Ελένη Καρακίτσιου, Διαχειρίστρια Προγραμμάτων, Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, «Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών»
Ελένη Καρακίτσιου, Διαχειρίστρια Προγραμμάτων, Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, «Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών»

Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία είναι οι δωρήτριες χώρες, ποια θεωρείται ότι είναι τα σημαντικότερα οφέλη που έχουμε να μάθουμε από αυτές μέσα από τη συνεργασία;

Ελένη Καρακίτσιου: Οι δωρήτριες χώρες συμμετέχουν με άλλα 28 ευρωπαϊκά κράτη μέλη στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Μια πρωτοβουλία που ανέκυψε σε αυτό το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ισλανδίας, Λιχτενστάιν και Νορβηγίας είναι τα EEA and Norway Grants μέρος των οποίων αποτελεί και το πρόγραμμα Active Citizens Fund. Η κοινωνία των πολιτών στις συγκεκριμένες χώρες έχει αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της δημόσιας πολιτικής. Τομείς όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η κοινωνική πρόνοια, η συμμετοχική δημοκρατία και διακυβέρνηση μεταξύ άλλων, αποτελούν αυτονόητες μεταβλητές της εύρυθμης λειτουργίας της πολιτικής και κοινωνική ζωής στις συγκεκριμένες χώρες. Η συνεργασία μέσω του προγράμματος ευελπιστούμε να ενδυναμώσει τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα, προάγοντας αξίες, όπως η διαφάνεια και η λογοδοσία, η ενδυνάμωση των ευπαθών ομάδων, η συμμετοχική δημοκρατία και η ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αξίες που στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία, όχι μόνο εφαρμόζονται αλλά εξελίσσονται και διαχέονται σε όλες τις πτυχές της καθημερινής ζωής των πολιτών τους.

Athens, Greece, March 2016. Greece finding itself in an economical, political and now humantarian crisis, after the EU decided to close the Balkan-route and negotiate with Turkey.

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη είναι μαζί με το SolidarityNow, o διαχειριστής του προγράμματος Active Citizens Fund, ποια είναι η πρώτη σας μέριμνα / προτεραιότητα που έχετε θέσει ως Ίδρυμα και ακολουθείται στη διαχείριση αυτής της επιχορήγησης;

Μ.Τ.: Οι αρχές λογοδοσίας και διαφάνειας καθώς και οι κοινές αξίες, όπως ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ισότητα, η ελευθερία και το κράτος δικαίου είναι οι προτεραιότητες που έχουμε θέσει και οι δύο φορείς από τη φάση του σχεδιασμού του προγράμματος.

«Οι ΜΚΟ που θα χρηματοδοτηθούν, θα επιλεγούν μέσα από μια ανοιχτή και διαφανή διαδικασία αξιολόγησης»

Το πρόγραμμα θα παρουσιαστεί σε πέντε πόλεις της Ελλάδας, εκτός από την Αθήνα σε: Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο και Δράμα. Τι θα θέλατε να πετύχετε με το Active Citizens Fund Roadshow;

Ε.Κ: Μέσα από τα πρόγραμμα δίνεται έμφαση στη στήριξη των απομακρυσμένων γεωγραφικά και υποβαθμισμένων περιοχών. Μέσα από το ACF Roadshow σκοπεύουμε αρχικά να ενημερώσουμε φορείς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια αναφορικά με το πρόγραμμα. Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο του Roadshow είναι τα σεμινάρια τα οποία έχουν ως στόχο την ενημέρωση και εκπαίδευση των οργανώσεων ως προς το σχεδιασμό και την υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης του προγράμματος. Μέσα από αυτά τα σεμινάρια, οι οργανισμοί, οι οποίοι λόγο γεωγραφικής θέσης δεν έχουν συχνά τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε αντίστοιχες εκπαιδευτικές δράσεις, θα εκπαιδευτούν ως προς τον τρόπο συγγραφής της αίτησης καθώς και τις προσδοκώμενες και επιλέξιμες δράσεις, ώστε να σχεδιάσουν ένα έργο που να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα τόσο στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας όσο και στα απαιτούμενα του Προγράμματος. Επισκεπτόμενοι 4 μεγάλες πόλεις της περιφέρειας, ευελπιστούμε να πλησιάσουμε, να γνωρίσουμε και να συνεργαστούμε με όσο το δυνατόν περισσότερους φορείς που δραστηριοποιούνται στην εκάστοτε γεωγραφική επικράτεια.

Δεδομένου των συνθηκών που επικρατούν σήμερα, υπάρχει κάποιο πεδίο που σκοπεύετε να δώσετε περισσότερο βάρος άρα και ενίσχυση;

Μ.Τ.: Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε κατόπιν διαβούλευσης με φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι οι έξι ανοιχτές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι αντιπροσωπευτικές των αναγκών και των προτεραιοτήτων της κοινωνίας μας. Πέραν όμως των θεματικών των προκλήσεων, οριζοντίως του προγράμματος, βάρος δίνουμε στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των ΜΚΟ και στις συνεργασίες τόσο μεταξύ ελληνικών φορέων όσο και ελληνικών φορέων με φορείς από τις δωρήτριες χώρες.

Ποιο είναι το επίπεδο τεχνογνωσίας των ελληνικών ΜΚΟ σε σχέση με αυτές της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας και πόσο διαφέρουν;

Ε.Κ.: Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η κοινωνία των πολιτών στις δωρήτριες χώρες βρίσκεται σε αρκετά υψηλό επίπεδο θέτοντας τις ΜΚΟ στο επίκεντρο της εύρυθμης λειτουργίας της κοινωνίας. Οι ΜΚΟ των συγκεκριμένων χωρών έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση, έχουν το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία τους, καθώς και την υποστήριξη και συμμετοχή των πολιτών. Αντιθέτως, οι ΜΚΟ στην Ελλάδα έχουν σημαντική έλλειψη χρηματοδότησης, νομοθετικά κενά ως προς τη λειτουργία τους και ταυτόχρονα πρέπει να αντιμετωπίσουν συχνά τη δυσπιστία από την πλευρά των πολιτών. Σε αυτό λοιπόν το δυσμενές πλαίσιο λειτουργίας οι ΜΚΟ στην Ελλάδα έχουν καταφέρει να αναπτύξουν σημαντική τεχνογνωσία και δράση, καλύπτοντας συχνά κενά του κρατικού μηχανισμού. Έχοντας κληθεί να αντιμετωπίσουν σοβαρές κοινωνικές ανάγκες σ’ ένα περιβάλλον έντονης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών στην χώρα μας αποτελούν κύριοι δρώντες για τη διαφύλαξη των κοινωνικών και δημοκρατικών αξιών. Επιπροσθέτως, τα τελευταία χρόνια έχουν προκύψει αρκετές πρωτοβουλίες και φορείς με στόχο την εκπαίδευση και την ενίσχυση των δομών των ΜΚΟ στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας έτσι και τεχνικά την ήδη υπάρχουσα τεχνογνωσία των ΜΚΟ. Σε αυτό το πλαίσιο, μέσα από το πρόγραμμα διμερών σχέσεων του Active Citizens Fund, οι ΜΚΟ στη χώρα μας θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν τεχνογνωσία με τις αντίστοιχες οργανώσεις από τις δωρήτριες χώρες, ενισχύοντας το πνεύμα συνεργασίας και υιοθετώντας νέες μεθόδους  και τεχνικές, μεταφέροντας αντίστοιχα εμπειρία και γνώσεις στις ΜΚΟ των συγκεκριμένων χωρών.

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη με το πρόγραμμα Active Citizens Fund τι θα ήθελε ιδανικά να επιτύχει και πώς σκοπεύετε να το υλοποιήσετε;

Ε.Κ.: Το Ίδρυμα Μποδοσάκη σε συνεργασία με το Solidarity Now έχουν αναλάβει από κοινού τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος. Το πρόγραμμα, αντικατοπτρίζει την πεποίθηση τόσο του Ιδρύματος Μποδοσάκη και του Solidarty Now όσο και των δωρητριών χωρών, ότι ο κάθε πολίτης είναι συνυπεύθυνος και συμμέτοχος στη διαδικασία ενδυνάμωσης της κοινωνίας των πολιτών. Στόχος μας είναι η ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών και της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, η ενδυνάμωση των ευπαθών ομάδων καθώς και η ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για να επιτύχουμε το συγκεκριμένο στόχο έχουμε σχεδιάσει ένα πρόγραμμα που θέτει στο επίκεντρο τις ανάγκες της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα, καθώς και των φορέων της. Οι ΜΚΟ που θα χρηματοδοτηθούν, θα επιλεγούν μέσα από μια ανοιχτή και διαφανή διαδικασία αξιολόγησης και θα υποστηριχθούν για την υλοποίηση των προτεινόμενων έργων τους τόσο τεχνικά όσο και εκπαιδευτικά, με σκοπό τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού αντικτύπου.

Info:

Παρουσίαση του Active Citizens Fund | Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019 | Σεράφειο Δήμου Αθηναίων

Η επίσημη εναρκτήρια εκδήλωση θα γίνει την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019 στο Σεράφειο του δήμου Αθηναίων ενώ αμέσως μετά ακολουθεί ακολουθεί το Active Citizens Fund Roadshow στη Θεσσαλονίκη (26 & 27/2), τη Δράμα (28/2 και 1/3), την Πάτρα (14&15/3) και το Ηράκλειο (20&21/3).

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Κάθε Σάββατο θα λαμβάνετε στο e-mail σας το newsletter του ελc με τις προτάσεις μας για την εβδομάδα!

Podpourri. Ιστορίες που ακούγονται

Ακολουθήστε το ελculture.gr στο Google News

το ελculture σας προσκαλεί σε εκδηλώσεις

ΓΡΑΨΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.